วิสัยทัศน์

VISION

      โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
บุคลากรเป็นแบบอย่างที่ดีมีศักยภาพในการพัฒนา และเป็นที่ยอมรับของสังคม