ปรัชญา 
ส่งเสริมความรู้ เพิ่มพูนทักษะ

มุ่งเน้นคุณภาพ จรรยาบรรณเป็นเลิศ