ภาพห้องเรียนชั้น 11

สถานที่อาคารบุญวิสุทธิ์


ห้องเรียนวิชาพนักงานรับรถในธุรกิจยานยนต์ M1103


                   
ภายในห้องเรียนวิชาพนักงานรับรถในธุรกิจยานยนต์ M1103

ห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 
        ห้องเรียนวิชาบัญชีการเงินเบื้องต้นสำหรับงานบริการ M1101

  
ภายใน ห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 
ห้องเรียนวิชาบัญชีการเงินเบื้องต้นสำหรับงานบริการ M1101