บริเวณโรงเรียน

อาคารเรียนโรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
                  โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์

                  บริเวณรับรองสำหรับผู้มาติดต่อ

                          ห้องธุรการโรงเรียน


                    ป้ายแสดงหลักสูตรของโรงเรียน   

                           ห้องพักครู/ผู้สอน 

              ห้องอาหาร สำหรับครู/ผู้สอน/ผู้เรียน                
            ประกาศนียบัตรต่างๆ ที่โรงเรียนฯได้รับ  

                                   ห้องสมุด

                                   ห้องสมุด