พันธกิจ

MISSION

    1. จัดระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
    2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและจรรยาบรรณด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ
    3. จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน มีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
    4. พัฒนาหลักสูตรและจัดหาสื่ออุปกรณ์ให้เหมาะสมและเพียงพอ
    5. ให้บริการและเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรภายนอก