เป้าหมายของโรงเรียน

1.  ครูผู้สอน จัดทำแผนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.  ครูผู้สอน จะต้องมีความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับวิชาที่สอน
3.  ครูผู้สอน จะต้องพัฒนาความรู้ เนื้อหาวิชาที่สอนให้ทันสมัยกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 
4.  ครูผู้สอน ประพฤติตนเหมาะสมกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู
5.  ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนางานอาชีพได้
6.  ผู้เรียนจะต้องมีคุณธรรม และ จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ
7.  ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนให้มีสื่อความรู้ที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา