อบรม “ ISO 14001:2015 ” หัวข้อ “การจัดทำเอกสารและบันทึกในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน” บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด

posted Apr 28, 2016, 9:28 PM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด จำกัด วันที่ 21 เมษายน 2559
Comments