อบรมหัวข้อ "ทักษะการติดต่อสื่อสาร เพื่อการโน้มน้าวใจคู่เจรจา คู่ค้าและลูกค้า" บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด รุ่นที่ 1/2560

posted Jun 29, 2018, 2:00 AM by แผนกธุรการ โรงเรียนเมโทรธุรกิจยานยนต์
ภาพถ่ายรวมรุ่นและบรรยากาศห้องฝึกอบรม บริษัท เมโทร ออโต้เฮ้าส์ จำกัด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
Comments