ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนมหานครธุรกิจยานยนต์

สถานที่ตั้ง   เลขที่  358/1  อาคารบุญวิสุทธิ์ ชั้น 11,12  ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

โทรศัทพ์ : 02-612-7000 ต่อ 750 

โทรสาร  : 02-248-6428

E-mail   : admin@mab.ac.th

Website : www.mab.ac.th


อาคารบุญวิสุทธิ์